برای توضیح این بخش سعی میکنم از تمامی مقالات پیشین به نحو احسن استفاده کنم: ۱- مشخص بودن هدف:یعنی اینکه چرا ما به این مرکز زبان انگلیسی مراجعه کردیم؟ هدف ما مهاجرت است؟ یا ارتقای تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی؟ یا هیچکدام از اینها،بلکه در محیط کار با افراد خارجی سرکار...